Dnem 1. července 2017 platí i pro Společenství vlastníků zveřejňování smlu v registru smluv, pokud částka přesáhne 50 000 Kč bez DPH. Do 1. 7.2017 byla výjimka podle zákona 340/2015 u §§ 6 a 7. § 2 zákona stanovuje, které smlouvy se zveřejňují:

§ 2

Uveřejňované dokumenty

(1) Prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je

a) Česká republika,

b) územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,

c) státní příspěvková organizace,

d) státní fond,

e) veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,

f) dobrovolný svazek obcí,

g) regionální rada regionu soudržnosti,

h) příspěvková organizace územního samosprávného celku,

i) ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,

j) obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,

k) státní podnik nebo národní podnik,

l) zdravotní pojišťovna,

m) Český rozhlas nebo Česká televize, nebo

n) právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

(2) Odstavec 1 se nevztahuje na právnickou osobu založenou podle jiného než českého práva, která působí převážně mimo území České republiky.

Pokud smlouva zveřejněna nebude, je od samého počátku neplatná (SVJ se týkají např. dotace a pod.)

Úplné znění zákona najdete zde