Společenství vlastníků změna stanov

Nezapomeňte na změnu názvu společenství vlastníků podle 
§ 3042
Odporuje-li název právnické osoby ustanovením tohoto zákona, přizpůsobí právnická osoba svůj název požadavkům tohoto zákona do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti. Není povinna tak učinit tehdy, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat..

Změna nemusí být provedena z výše uvedených důvodů, je to na zvážení. Já osobně počkám, až nás k tomu rejstříkový soud vyzve, protože mám za to, že s přejmenování souvisí nějaké náklady a nemusí být malé. Je to přítomnost notáře, zápis změny v rejstříku a máte minimálně 5000 Kč pryž. Poté nahlášení změn všem dodavatelům, zdravotním pojišťovnám, finančním úřadům, bankám a dalším. Úkonů to není málo. Možná by se dalo využít právě výše uvedeného § znění. Tak uvidíme co čas ukáže.

Jinak pro změnu stanov nečekejte. Je potřeba je upravit a dát do souladu se zákonem 89/2012 Sb. Nespoléhejte se jen na to, že ustanovení stanov, která jsou v rozporu s Občanským zákoníkem jsou neplatná. Víte určitě, která to jsou?

Chcete - li upravit Vaše současné stanovy a dát je do souladu jsme ochotni vám je přepsat.

Jsme na facebooku