Stanovisko MF CR k zakládání účetnictví do rejstříku

MINISTERSTVO FINANCÍ
Odbor Účetnictví
Letenská 15
118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcr.cz

V Praze dne 3. 11. 2015
Č. j.: MF-48739/2015/28

Referent: Ing. Bytel, l.4186 Zveřejnění účetních závěrek Odbor Účetnictví Ministerstva financí z hlediska své působnosti k Vašemu elektronickému podání ze dne 23. 10. 2015 ve věci zveřejnění účetních závěrek za účetní období, které započalo v roce 2014 a 2015, u společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) sděluje následující.
Podle bodu 2. Čl. II Přechodných ustanovení zákona č. 221/2015 Sb., který nabývá účinnosti 1. 1. 2016, se mimo jiné stanoví, že účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku a nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, zveřejňují účetní závěrku za účetní období, které započalo v roce 2014, jejím uložením do sbírky listin nejpozději do 31. 3. 2016, a podle bodu 3. týchž přechodných ustanovení se mimo jiné stanoví, že účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku a nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejňují účetní závěrku za účetní období, které započalo v roce 2015, jejím uložením do sbírky listin nejpozději do 30. 11. 2017. Tato přechodná ustanovení se vztahují při naplnění stanovených zákonných podmínek (účetní jednotka se zapisuje do veřejného rejstříku a nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem) taktéž na SVJ. Tato SVJ tak mají povinnost uložit již účetní závěrku za rok 2014 do sbírky listin nejpozději do 31. 3. 2016 a rovněž uložit účetní závěrku za rok 2015 do sbírky listin nejpozději do 30. 11. 2017.
Závěrem upozorňujeme, že Ministerstvo financí není oprávněno k závaznému výkladu právních předpisů a rovněž ani k poskytování právního poradenství v individuálních záležitostech. Není ani odpovědné za to, jak účetní jednotka naplní příslušná ustanovení zákona o účetnictví a jiných právních předpisů, a tuto odpovědnost na něj nelze přenést.