Společenství vlastníků a zákony

Znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - znění od 1. 7. 2018. Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018

Bytové spoluvlastnictví

Prohlášení

Práva a povinnosti vlastníka jednotky

      Ohlašovací povinnost

      Nesplnění ohlašovací povinnosti

      Vyúčtování služeb 

     Správa domu a pozemku

     Vlastník má právo nahlížet... - pozor na toto ustanovení. Nahlížet znamená v dohodnutý den, na dohodnutém místě a v dohodnutém čase. Z důvodu platné směrnice EU a v současné době platném zákoně 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů v platném znění si nesmí vlastník pořizovat kopie účetních knih a dokladů. Toto by si mohl pořídit, pokud by dostal písemný souhlas od všech spoluvlastníků. Správce domu (Společenství vlastníků) umožní seznámit podrobně a nechat nahlédnout pouze u Příspěvku na správu domu a pozemku (dříve Fond oprav). Zde může sdělit i výši případného dluhu vlastníků. Co se týče ostatních nedoplatků u služeb (např. Vodné a stočné, teplá voda, topení atd). neumožní nahlédnutí.

Společenství vlastníků

Shromáždění

Rozhodnutí mimo zasedání

Zákon č. 67/2013 Sb.Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

Rozúčtování nákladů za služby

Vytápění a příprava teplé vody pro dům

Vyúčtování, splatnost přeplatků a nedoplatků

Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. ze dne 30.10.2013 o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

Podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku

291/2017 - Jedna desetina z exekucen´nebo insolvence pro SVJ

V této části upozornit, že exekutor seznámí Osobu oprávněnou za správu domu - t.j. předseda nebo výbor společenství o exekuci a stanoví, do kterého termínu je možné přihlásit pohledávku za vlastníkem. Ode dne doručení statutárnímu orgánu běží lhůta a pokud nemáte zkušenosti nebo přehld o tom, jak pohledávku vymáhat je to problém. Bývá stanoven termín minimálně měsíc (ale nemusí to být pravidlo) a do té doby musíte mít na  pohledávku vlastníka podanou žalobu u příslušného soudu. Teprve poté se jí exekutor bude zabývat a započte ji do exekuce. Z vlastní zkušenosti můžeme říci, že se nesmí zanedbat ani hodina od doby pznámení exekutorem. Jinak pohledávku nestihnete realizovat a už nikdy dlužnou částku neuvidíte. Dopady na statutární orgán? Mohou být značné.

Proto máme přehled o svých klientech a řešíme sebemenší dlužnou částku, případně částku, kterou si stanoví statutární orgán společenství.

345/2002 - Poviné ověřování měřidel

194/2007 - Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody

308/2015 Nařízení vlády o vymezení pojmů drobná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.

Převod vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev Odkaz je zde

ZÁKON ze dne 18. července 2018  - NOVÉ

Při nepozorosti a neznalosti členů družstev a vlastníků bytů v jednom domě se může stát,, že společenství vlastníků vznikne až ve chvíli, kdy podíl družstevních bytů kledna pod jednu polovinu. A to může být podle výše úvěru za mnoho a mnoho let. Je třeba neschvalovat nové úvěry a v případě zájmu o vzniku společenství vlastníků jej rychle založit. A signály o tom, o čem zde píši už z republiky jsou....

Čtěte pozorně

kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů